• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Конкурсне приймання

ПРАВИЛА
КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ ДО ЛЬВІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "Загальноосвітня школа - інтернат І ступеня - спеціалізована школа - інтернат ІІ-ІІІ ступенів” ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НА 2014- 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відповідно до Інструкції про порядок приймання дітей ( учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на підставі Статуту Львівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа – інтернат І ступеня– спеціалізована школа– інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Херсонської обласної ради приймання дітей до 5-11 класів здійснюється на конкурсній основі згідно з даними Правилами.

1.2 У конкурсному відборі до 5-го класу мають право брати участь учні, які закінчили початкову школу, до 6-11 класів - учні, які закінчили попередні класи. Абітурієнти беруть участь у конкурсному відборі незалежно від місця проживання.

1.3 Учні, які вступають до 5 та 10 класів та закінчили відповідно початкову та основну школу у навчально – виховному комплексі, приймаються поза конкурсом на підставі річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

1.4 Конкурсний відбір здійснюється на безоплатній основі.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

2.1 Правила конкурсного приймання учнів оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсного відбору розміщується у приміщенні навчально – виховного комплексу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації. Для всіх бажаючих навчально – виховний комплекс у квітні проводить День відкритих дверей.

2.2 Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке може відбуватися за таких самих умов, що й основне, таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року.

2.3 Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року, за наявності вільних місць, за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 25 учнів.

2.4 Для проведення конкурсного відбору у навчально – виховному комплексі створюється приймальна комісія, до складу якої, поряд з вчителями, залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор навчально – виховного комплексу.

2.5 До участі у конкурсному відборі допускаються учні на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), табеля успішності учня, або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.6 До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

3.1 Конкурсний відбір для учнів, які вступають до 5-11 класів спеціалізованої школи - інтернату, проводиться у два етапи: на першому проводиться тестування з метою виявлення інтелектуальних та особистісних характеристик учня; на другому етапі проводиться загальнонавчальний тест з навчальних предметів. Вступники, які виявили достатній та високий рівні інтелектуального розвитку, допускаються до другого етапу.

Загальнонавчальний тест з навчальних предметів (української мови і літератури, світової літератури, іноземної мови, фізики, математики, історії, хімії, біології, географії) містить по 10 питань з кожного предмета. Тест виконується протягом 2 астрономічних годин.

3.2. Завдання для загальнонавчального тесту розробляються методичними об’єднаннями вчителів навчально – виховного комплексу. Завдання для тестування щодо виявлення інтелектуальних та особистісних характеристик учня розробляються практичним психологом на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи. Всі конкурсні завдання затверджуються директором навчально – виховного комплексу.

3.3 Матеріали для конкурсного відбору складаються відповідно до навчальних програм відповідного класу загальноосвітньої школи. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчально – виховного комплексу в запечатаному конверті, який відкривають в день відбору у присутності членів приймальної комісії та вступників.

3.4 Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5 Для проведення конкурсного відбору у тестовій формі вступникам видається папір зі штампом навчально – виховного комплексу. Після закінчення письмового випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.6 Письмові роботи учасників конкурсного відбору зберігаються у навчально – виховному комплексі протягом року у місці, визначеному директором закладу.

3.7 Результати конкурсного відбору оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8 Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчально – виховного комплексу для загального ознайомлення.

3.9 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів – захисту науково – дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року, учні, які раніше навчалися в закладах даного типу, призери оглядів художньої творчості всіх рівнів приймаються поза конкурсом.

3.10 Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторному конкурсному відборі, терміни проведення якого визначає директор навчально – виховного комплексу.

3.11 Діти, які не з’явились на конкурсний відбір без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1 Учні, які згідно з рейтингом успішно пройшли конкурс, зараховуються до навчально – виховного комплексу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2 До навчально – виховного комплексу подаються такі документи:

заява батьків або осіб, які їх замінюють;

копія свідоцтва про народження (паспорта);

особова справа;

медична картка встановленого зразка;

довідка про склад сім’ї.

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, додатково подають такі документи:

довідка про наявність житла;

довідка про наявність майна;

довідка про призначення опіки над майном і житлом;

акт обстеження житлово – побутових умов;

довідка про склад сім’ї;

копії свідоцтв про смерть батьків ( для сиріт);

рішення суду про позбавлення батьківських прав ( для дітей, позбавлених батьківського піклування).

4.3 Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчально – виховним комплексом. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції не допускається.

4.4 У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5 Учні, які за підсумками конкурсного відбору не зараховані до навчально – виховного комплексу, продовжують навчання у закладі, де вони навчались до участі в конкурсі.

4.6 Учні, які зараховані до навчально – виховного комплексу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчально – виховного комплексу. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний відбір або зарахування учнів за рейтингом.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

5.1 Директор навчально – виховного комплексу несе персональну відповідальність за дотримання цих Правил.

5.2 Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до навчально – виховного комплексу за його результатами здійснюється Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.

5.3 При порушенні навчально – виховним комплексом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів) та Правил конкурсного приймання до навчально – виховного комплексу, рішенням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації результати конкурсного відбору визнаються недійсними. У такому разі Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


Кiлькiсть переглядiв: 179

Коментарi